Embassy of India, Yangon, Myanmar
Previous Ambassadors Previous Ambassadors

Previous Ambassadors

Ambassadors in Myanmar (1946 – Present)

Sl. No. Name Year
1 Dr. M.A. Rauf 08.11.1946 – 1953
2 Sh. R. R. Saksena 19.12.1954 – 1955
3 Sh. Lalji Mehrotra 17.09.1956 – 1958
4 Sh. R. S. Mani 04.11.1960 – 30.09.1963
5 Sh. R, D. Katari 01.06.1964 – 25.11.1969
6 Sh. Baleshwar Prasad 09.02.1970 – 31.01.1971
7 Sh. Ralegnao Khathing 10.01.1972 - 09.01.1975
8 Sh. N. P. Alexander 26.02.1975 - 27.03.1978
9 Sh. A. N. Bose 27.06.1978 - 17.07.1980
10 Sh. G. G. Swell 11.11.1980 - 30.07.1984
11 Dr. I. P. Singh 12.08.1985 - 28.08.1989
12 Sh. P. M. S. Malik 25.08.1990 - 24.09.1992
13 Sh. G. Parthasarathy 12.11.1992 - 27.05.1995
14 Sh. L. T. Pudaite 22.09.1995 - 21.12.1996
15 Sh. Shyam Saran 20.04.1997 - 04.07.2001
16 Sh. Vivek Katju 08.08.2001 - 12.02.2002
17 Sh. R. K. Bhatia 28.06.2002 - 24.08.2005
18 Sh. Bhaskar K. Mitra 01.09.2005 - 30.09.2008
19 Sh. Aloke Sen 06.10.2008 - 30.06.2010
20 Dr. V. S. Seshadri 05.07.2010 - 28.02.2013
21 Sh. G. Mukhopadhaya 14.06.2013 - 31.05.2016
22 Sh. Vikram Misri 31.08.2016 - 19.12.2018
23 Sh. Saurabh Kumar 30.01.2019-29.12.2021
24 Sh. Vinay Kumar 24.02.2022 - 12.04.2024
25 Sh. Abhay Thakur 29.04.2024 - Present